Przepraszamy ale z uwagi na to, że (możliwie nieświadomie) używasz przestarzałej wersji przeglądarki nie możesz wyświetlić tej strony.


Zalecamy sciągnięcie i zainstalowanie innej przeglądarki szybszej i bezpieczniejszech od twojej obecnej.

PL EN
Regulamin sklepu internetowego DNA for fun

Spis treści

§ 1 Postanowienia Ogólne

§ 2 Świadczenie usług drogą elektroniczną

§ 3 Zawarcia umowy

§ 4 Płatność, dostawa, odbiór towarów

§ 5 Dane osobowe

§ 6 Reklamacje

§ 7 Odstąpienia od umowy

§ 8 Informacje dodatkowe


§1 Postanowienia ogólne:

1.1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem") określa zasady korzystania przez Klientów z Serwisu Internetowego www.dnaforfun.pl i w szczególności reguluje:

a) warunki zawierania i wykonywania umów o wykonanie usługi;

b) warunki świadczenia usług drogą elektroniczną;

c) zasady korzystania przez Konsumentów z prawa do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny;

d) zasady i tryb postępowania reklamacyjnego.

 

1.2. Definicja pojęć użytych w Regulaminie:

a) Serwis internetowy– Serwisu internetowy działający pod adresem www.dnaforfun.pl

b) Usługodawca, Sprzedawca, Administrator danych – Hanna Kostkowska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą DNA for fun Hanna Kostkowska, ul. Nowy Świat 5, 80-299 Gdańsk, NIP: 584-256-77-73, REGON: 363761723, działalność wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, adres e-mail: info@dnaforfun.pl, numer telefonu 00 48 509 661 138 (opłata standardowa wg. cennika właściwego operatora)

c) Klient - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę, która chce zawrzeć lub zawarła umowę ze Sprzedawcą;

d) Konsument- osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

e) Zamówienie – wyrażenie przez Klienta woli zawarcia umowy.

f) Usługa świadczona drogą elektroniczną – bezpłatna usługa polegająca na udostępnieniu Klientom formularza zamówienia. W razie wątpliwości uznawać się będzie, że za usługi świadczone drogą elektroniczną uznaje się również wszelkie czynności, które Usługodawca będzie wykonywał w celu prawidłowej obsługi procesów podanych w zdaniu pierwszym;

g) Cena – cena, jaką klient Serwisu zobowiązany będzie do zapłaty za wybrane przez niego usługi w przypadku zawarcia umowy. Cena może być wyrażona za pomocą następujących walut: polski złoty (PLN). Podana cena jest ceną brutto. W cenę wliczony zostaje koszt odesłania przesyłki z powrotem do Sprzedawcy. Usługodawca gwarantuje, że cena wskazana w trakcie składania zamówienia nie ulegnie zmianie w trakcie realizacji umowy.

h) Dostawa – ­powierzenie przez Usługodawcę produktów przeznaczonych dla Klienta podmiotom trzecim w celu ich dostawy. Dostawę swoich produktów Usługodawca powierza wyłącznie wyspecjalizowanym firmom kurierskim prowadzącym w tym zakresie profesjonalną działalność gospodarczą.

 

1.3 Korespondencję elektroniczną dotyczącą działalności Serwisu internetowego należy wysyłać na adres e-mail info@dnaforfun.pl natomiast korespondencję tradycyjną (pocztową) należy kierować na adres: DNA for fun Hanna Kostkowska, ul. Nowy Świat 5, 80-299 Gdańsk

1.4 Klientem Serwisu internetowego może być – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę, która chce zawrzeć lub zawarła umowę z Usługodawcą.

1.5 Ceny w Serwisie Internetowym wyrażone są w złotych polskich.

1.6. Serwis zleca przeprowadzenie testów genetycznych poprzez analizę materiału biologicznego Klienta przez wyspecjalizowany podmiot trzeci. Badanie wykonuje laboratorium specjalizujące się w dziedzinie testów DNA określających predyspozycje sportowe oraz laboratorium specjalizujące się w dziedzinie testów DNA określających profil cech charakteru. Wymaz klienta przekazywany jest podmiotowi trzeciemu bez danych osobowych klienta umożliwiających jego identyfikację.

1.7. Podstawowym warunkiem realizacji Zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia, dokonanie płatności oraz przesłanie próbki materiału biologicznego (wymazu z wewnętrznej strony policzka, podlegającego badaniu) na adres Usługodawcy (DNA for fun Hanna Kostkowska, ul. Nowy Świat 5, 80-299 Gdańsk).

1.8. Zestaw do samodzielnego pobrania materiału biologicznego zamawiany jest przez klienta wraz z wybranym testem genetycznym.

1.9. Testy DNA oferowane przez DNA for fun nie są testami medycznymi, a testami naukowymi. Bazują na innowacyjnych odkryciach naukowych, które z dnia na dzień się udoskonalają. Oferowane testy DNA służą celom rozrywkowym i przede wszystkim szerzeniu wiedzy o swoim genomie. Ich celem jest również propagowanie innowacyjnych testów DNA innych od obecnych na rynku.

1.10. Aby umożliwić Usługodawcy prawidłowe wykonanie usługi Klient zobowiązany jest do udzielenie pisemnej zgody na przetwarzanie wrażliwych danych osobowych przez Usługodawcę. Formularz zgody udostępniony jest przez Usługodawcę na stronie internetowej www.dnaforfun.pl a także jest załączony do zestawu wysyłanego do Klienta

 

§ 2 Świadczenie usług drogą elektroniczną:

2.1 W ramach prowadzenia Serwisu internetowego Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
2.2 Świadczenie przez Usługodawcę Usług drogą elektroniczną jest bezpłatne.
2.3 Warunki świadczenia Usług drogą elektroniczną:
2.3.1. Usługa interaktywny formularz:
1. Umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego: (a) złożenie Zamówienia w Serwisie internetowym, (b) złożenie zapytania w Serwisie internetowym zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania z powyższej Usługi.
2. Umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia.
2.4 Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od jej zawarcia (patrz § 7 Regulaminu).

 

§3 Zawarcie umowy

3.1. Klient ma do wyboru następujące sposoby złożenia zamówienia:

3.2. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient zapoznana się z niniejszym Regulaminem i zaakceptuje jego postanowienia oraz prawidłowo wypełni formularz zamówienia. Zamówienie złożone drogą mailową jest skuteczne, gdy zawiera: (1) bezpośredni zamiar zawarcia Umowy z Usługodawcą, (2) dane klient tj. imię, nazwisko i adres, na który ma być wysłany Zestaw oraz (3) oświadczenie, że Zamawiający akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.
3.3. W przypadku, gdy Zamówienie zawiera braki lub błędy, Usługdowca wezwie Klienta do ich uzupełnienia lub poprawienia. Jeśli Klient nie uzupełni/poprawi danych w przeciągu 3 dni roboczych od dnia wysłania wezwania, Zamówienie zostaje anulowane bez obciążania Klienta jakimikolwiek kosztami. W przypadku uzupełnienia/poprawienia Zamówienia po upływie wskazanego terminu, uzupełnienie/poprawienie traktowane jest, jako złożenie nowego Zamówienia przy uwzględnieniu zasad i cen obowiązujących w dniu tego uzupełnienia/poprawienia.
3.4. W trakcie składania zamówień, o których mowa w pkt. 3.1 niniejszego regulaminu Klient zobowiązany jest do podania danych odpowiadających prawdzie.
3.5. W trakcie składania Zamówienia niezbędne jest potwierdzenie zapoznania się z niniejszym regulaminem.
3.6. Złożenie zamówienia za pomocą formularza zamówień następuje w momencie kliknięcia w przycisk „zamawiam i płacę”;
3.7. Po otrzymaniu przez system Serwisu internetowego zamówienia, każdorazowo wysyłana będzie na adres e-mail podany przez Klienta automatyczna wiadomość potwierdzającą otrzymanie zamówienia.
3.8 Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
3.9. Informacje handlowe zamieszczone w Serwisie internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, lecz są zaproszeniem do składania ofert, nawet jeśli informacja ta zawiera jednostkową cenę towaru.

 

§4 Płatność, dostawa, odbiór

4.1 Płatność

4.1.1. Z tytułu wykonania umowy sprzedaży Klient zobowiązany jest zapłacić wskazaną w zamówieniu cenę. Cena obejmuje koszt dostawy materiałów niezbędnych do wykonania usługi.
4.1.2. Cena poszczególnych towarów prezentowana w Serwisie internetowym jest ceną brutto wyrażoną w złotych polskich (PLN).
4.1.3. Płatność następuje w wybranej przez Klienta formie:
- płatność przelewem na rachunek Serwisu: 61191010482254939206410001 Deutsche Bank Polska S.A. Odbiorca Dna For Fun Hanna Kostkowska, ul. Nowy Świat 5, 80-299 Gdańsk. W tytule płatności należy podać: Numer identyfikacyjny otrzymany w wiadomości mailowej potwierdzającej złożenie zamówienia,
- agenta rozliczeniowego jakim jest przelewy24.pl (DialCom24 sp. z o.o.) z siedzibą w Poznaniu, ul Kanclerska 15, 60-327 Poznań, NIP 781-173-38-52, REGON 634509164 wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000306513, wysokość kapitału zakładowego: 1 697 000;
4.1.4. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Serwisie internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych towarów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
4.1.5. Promocje Serwisu nie podlegają łączeniu o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej;

4.2. Dostawa

4.2.1. Wysyłka zamówionych zestawów odbywa się wyłącznie na adresy znajdujące się na terytorium Polski. W celu złożenia Zamówienia obejmującego wysyłkę za granicę należy skontaktować się indywidualnie z Usługodawcą.
4.2.3. Czas wykonania umowy jest ściśle powiązany od momentu otrzymania przez Usługodawcę próbki z wymazem od klienta wraz z zgodą na przetwarzanie wrażliwych danych osobowych. Od ww. momentu czas realizacji usługi nie powinien być dłuższy niż 30 dni.
4.2.4. Usługodawca powierza dostarczenie towarów podmiotom trzecim prowadzącym w tym zakresie działalność gospodarczą.

4.3. Realizacja zamówień

4.3.1. Po zaksięgowaniu wpłaty przez Serwis, Zestaw zostaje wysłany na adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany drogą mailową.
4.3.2. Zestaw jest dostarczany za pomocą firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej.
4.3.3. Procedura samodzielnego pobrania materiału biologicznego przez Klienta za pomocą Zestawu zostaje dołączona do przesyłki.
4.3.4. Klient jest zobowiązany do udzielenia pisemnej zgody na przetwarzanie danych wrażliwych przez Serwis w postaci jego kodu genetycznego. Formularz zgody otrzymywany jest przez Klienta wraz z Zestawem.
4.3.5. Pobrany samodzielnie przez Klienta materiał biologiczny oraz zgodę, o której mowa w ust. 4 należy przesłać na adres: DNA for fun Hanna Kostkowska, Ul. Nowy Świat 5, 80-299 Gdańsk
4.3.6. Koszt przesyłki od Klienta na adres Usługodawcy ponosi Usługodawca, zamieszczając opłaconą kopertę zwrotną w Zestawie.
4.3.7. W przypadku braków w odesłanym zestawie w szczególności nieprzesłania próbki biologicznej lub zgody, o której mowa w ust. 4.3.4, Serwis wezwie Klienta do usunięcia tych braków zastrzegając, że dalsza realizacja Zamówienia stała się niemożliwa. W przypadku braku zastosowania się do wezwania, Serwis odmawia dalszej realizacji Zamówienia oraz zwraca Klientowi uiszczoną przez niego kwotę w wysokości proporcjonalnej do niewykonanego Zamówienia.
4.3.8. Zamówienie uznaje się za zrealizowane w chwili dostarczenia Klientowi Raportu z wynikiem badania genetycznego na adres mailowy wskazany na formularzu lub podany przy Zamówieniu złożonym mailowo.
4.3.9. Terminy realizacji testów genetycznych są określone na stronie internetowej www.dnaforfun.pl w zakładce „Oferta”.

 

§ 5 Dane osobowe

5.1. Wypełnienie danych w Formularzu Zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Zamawiającego przez Usługodawcę oraz podmiot uprawniony przez Usługodawcę do zarządzania zawartością strony internetowej, której Serwis Internetowy stanowi integralną cześć, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 229, poz. 1497 z późn. zm). Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom nieuprawnionym.
5.2. Administratorem danych osobowych jest Hanna Kostkowska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą DNA for fun Hanna Kostkowska, ul. Nowy Świat 5, 80-299 Gdańsk, NIP: 584-256-77-73, REGON: 363761723, działalność wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, adres e-mail: info@dnaforfun.pl, numer telefonu 00 48 509 661 138 (opłata standardowa wg. cennika właściwego operatora)
5.3. Dane osobowe Zamawiającego chronione są przez Administratora danych zgodnie z przepisami wyżej przywołanej Ustawy o ochronie danych osobowych, i nie będą przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom, które nie będą do tego uprawnione. Dane osobowe Zamawiającego zostaną udostępnione w celu wywiązania się z umowy sprzedaży Produktów objętych niniejszym Regulaminem.
5.4. Dostęp do danych osobowych posiada jedynie Administrator danych, którym jest Usługodawca.
5.5. Klient, który wypełnił formularz zamówienia ma możliwość dostępu do dotyczących go danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub wystąpienia o ich usunięcie z bazy danych osobowych, zawiadamiając o tym Administratora danych pisemnie na adres DNA for fun Hanna Kostkowska, Ul. Nowy Świat 5, 80-299 Gdańsk bądź też mailowo na adres info@dnaforfun.pl

 

§ 6 Reklamacje

6.1. Usługodawca odpowiada wobec Klienta za nieprawidłowe wykonanie umowy na zasadach określonych w ustawie kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz w innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
6.2. Gdy dostarczony przez Usługodawcę zestaw jest niezgodny z umową lub posiada wady należy o tym fakcie zawiadomić Usługodawcę oraz w razie potrzeby dostarczyć reklamowany towar do Usługodawcę na adres:
DNA for fun Hanna Kostkowska, Ul. Nowy Świat 5, 80-299 Gdańsk
6.3. Usługodawca dopuszcza możliwość składania reklamacji za pomocą wiadomości e-mail. W tym celu należy wysłać wiadomość na adres info@dnaforfun.pl. Treść wiadomości powinna określać dane kupującego, dane zamówienia którego dotyczy reklamacja, rodzaj stwierdzonych nieprawidłowości oraz inne przydatne w rozpatrzeniu reklamacji informację.
6.4. Rozpatrzenie reklamacji następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni.
6.5. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie wysłana na podany przez Klienta adres lub w inny wskazany przez Klienta sposób.
6.6. W celu ułatwienia procedury reklamacji towaru Konsument może skorzystać z formularza reklamacyjnego udostępnianego przez Sprzedawcę.

6.7. Badania wykonywane przez Usługodawcę odpowiadają aktualnym standardom technicznym oraz naukowym dla tego typu badań i są przeprowadzane przez wyspecjalizowany podmiot specjalizujący się w tego typu badaniach
6.8. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną poprzez Serwis internetowy:
6.8.1. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu internetowego należy składać na adres mailowy info@dnaforfun.pl bądź listownie na adres Serwisu:
DNA for fun Hanna Kostkowska, Ul. Nowy Świat 5, 80-299 Gdańsk
6.8.2. W celu ułatwienia i przyśpieszenia rozpatrzenia reklamacji zaleca się podanie w wiadomości określonej w pkt. 1 takich informacji jak adres e-mail, datę i rodzaj wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe.
6.8.3. Rozpatrzenie reklamacji związanej ze świadczeniem usług drogą elektroniczną następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni roboczych.
6.8.4. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Klienta lub w inny podany przez Klienta sposób.

 

§ 7 Odstąpienie od umowy

7.1. Klient będący jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego  z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 (czternastu) dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać na następujący adres:
DNA for fun Hanna Kostkowska, Ul. Nowy Świat 5, 80-299 Gdańsk
lub mailowo na adres: info@dnaforfun.pl
7.2. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od Umowy lub umowy o świadczenie Usługi drogą elektroniczną, liczy się od dnia wydania Produktu w przypadku Umowy o wykonanie badań, a gdy umowa dotyczy świadczenia Usługi drogą elektroniczną - od dnia jej zawarcia.
7.3. Usługodawca niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy przesyła Konsumentowi wiadomością mailową potwierdzenie otrzymania ww. oświadczenia.
7.4. W razie odstąpienia od umowy - Umowa sprzedaży lub umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną jest uważana za niezawartą. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, bądź też ma zastosowanie §7.7. Regulaminu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni.
7.5. Usługodawca dokona zwrotu otrzymanych od Konsumenta płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Usługodawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
7.6. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do Sprzedawcy.
7.7. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów
7.8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
7.9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach:

7.9.1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
7.9.2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
7.9.3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
7.9.4 w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
7.9.5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
7.9.6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7.9.7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 (trzydziestu) dni, i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
7.9.8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
7.9.9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
7.9.10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
7.9.11 zawartej w drodze aukcji publicznej;
7.9.12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
7.9.13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

7.10. Najpóźniej w chwili dostarczenia rzeczy Usługodawca przekazuje Konsumentowi na trwałym nośniku pouczenie o odstąpieniu od umowy.

 

§ 8 Informacje dodatkowe

8.1. Aby uniknąć ewentualnych rozbieżności czy też błędów zaleca się, aby urządzenia za pomocą których Klient korzysta z serwisu, www.dnaforfun.pl spełniały co najmniej następujące wymagania techniczne, które są niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym wykorzystywanym przez Usługodawcę:

8.1.1. Komputer lub inne urządzenie mobilne z dostępem do Internetu.
8.1.2. Przeglądarka internetowa: a.) Internet Explorer 9 b.) FireFox w wersji 45.0 lub nowszej lub c.) Google Chrome w wersji 49.0 lub nowszej
8.1.3. Aktywne wtyczki - JAVA, FLASH
8.1.4. Rozdzielczość monitora 1280 x 800, kolory 24 lub 32 bit
8.1.5. Posiadanie przez Klienta konta e-mail.

8.2. Zasady i sposoby utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez przedsiębiorcę drugiej stronie treści zawieranej umowy:

8.2.1. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje:
8.2.1.1. Poprzez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy.
8.2.2. Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz przekazywana Klientom na każde ich żądanie.

8.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym Kodeksu cywilnego, Ustawy oświadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
8.4. Zmiany w regulaminie:

8.4.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu, o czym Klient zostanie powiadomiony najpóźniej z 14 dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian. Informacja o zmianach zostanie również wyrażona w wyraźny sposób poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Serwisu internetowego oraz przesłana na adres e-mail zarejestrowanego klienta. Ponadto Klient zostanie każdorazowo poproszony o akceptację nowego regulaminu przed złożeniem Zamówienia.
8.4.2. Zmieniony regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 kodeksu cywilnego (tzn. Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach), a Klient nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym w terminie 30 dni.
8.4.3. Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Klientów korzystających ze Serwisu internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności nie będą miały wpływu na złożone i/lub realizowane zamówienia. W takim przypadku zamówienia te będą realizowane na zasadach określonych w poprzednim regulaminie.

8.5. Umowa zawierana jest zgodnie z polskim prawem i w języku polskim.

8.6. Klient będący Konsumentem w przypadku sporu z Usługodawcą ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument może m.in.:

a) zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy.
b) zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Usługodawcą.
c) uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Usługodawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

8.7. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego  z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy

80-299 Gdańsk, Poland

ul. Nowy Świat 5

Telephone: +48 509 661 138

E-mail: info@dnaforfun.pl